آوا

     آوا ،    

                 خــَـروار خــَـروار

                         حـرفهـای نـَم کشیـده 

+ نوشته شده در 89/09/28 توسط by.Saeed Seyfalinia


ایـن همـه تنهـائـی و سکـوت ، آوا را وادار نــموده به انــدیـشیــدن

بـه بــاریــک بــینــی در بــرخی  روابــط . . ،

بـه اینــکه میتــوان جــدا بـود و دوسـت داشـت  

میشــود دور بـــود و عـــاشـق مــانـد  

و بـه اینــکه میشــود نــزدیـک بــود . . ،

خیلــی نــزدیـک تـر از آنچــه بــه مــا نزديــك اسـت ، امــّــا

دور بــــود . . . 

+ نوشته شده در 93/05/05 توسط by.Saeed Seyfalinia |


 چـون طفـل ِ سـِـرتـِـقی کـه کِــشد مــادرش بـه خــاک

                       دل خــواستـــه تـــــو را وُ بـــرايـــم نمــی خـــرنــد

+ نوشته شده در 93/05/01 توسط by.Saeed Seyfalinia


روزهــائــی هسـت  

که آوا دلـش می خــواهــد فــــرار كنــد

فـرار از ايـن حــــرکــت ِ نــاتمــام بـه ســوی بـــی ســو

فـرار از ايـن جهـــــش ِ مــــــدام بــــه ســوی استـیصــال

فـرار از ايـن سـرعـت ِ كـم نظـیــر بـه سـوی  گـمراهـی 

فـرار از ايـن تقـــــلای مـُـدام بـه ســوی  زنــده بگـوری

فـــــرار از بـنــــد ِ آزادی

كـــاش زنــدگــی در ِ پـُـــشــتــی داشـــت ، دری بـــرای  فـــرار . . .

+ نوشته شده در 93/04/28 توسط by.Saeed Seyfalinia |


تنهـا نعمتـی کـه بـرای تـو در مسیـر ِ ایـن راهـی کـه عمـر نـام دارد آرزو می کنـم ،

تصــادف بـا یکــی دو روح ِ خــارق العــاده ،

یکــی دو دل ِ بــزرگ ، 

یکــی دو فهـم ِ عظیـــم و خـــوب و زیبــاسـت . . !

چـــرا نمی گـویــم  بیشتـــر ؟

بیشتـر نیـست ؛

یکـی ، بیشتـریـن عـدد ِ ممکـن اسـت ، دو را بـرای وزن ِ کـلام آوردم . . .

                                                                                          استـاد علـی شريعتـی

+ نوشته شده در 93/04/24 توسط by.Saeed Seyfalinia |


پیـراهنــــی به تـن کــن بــانـــو . . ، سفــیــد

پیـراهنــــی مردانــه . . ، بـا آستیــن هایِ بــالا زده  

بعــد می مانــد کـه بنشیــنیــم تــا بـــاران . . .

تــا خیــس شـود و کــم رنــگ  

بــه رنــگ ِ تـَنـَـت 

بـا ايــن پیــراهـن ِ سفیــد ِ تـب کــردهء کمــرنگ ، چقدر باورپــذيــرتــری بــانــو

+ نوشته شده در 93/04/20 توسط by.Saeed Seyfalinia |


      اللهّـمَ انــا نـَـشکــوُ الیــکَ فـَـقـَـد نبَـیّـنـــا

+ نوشته شده در 93/04/15 توسط by.Saeed Seyfalinia |


ميخــــواهـم ،

پنجــره ای  بـاشــم  كــه هــر صبــح

                  كـــاج ِ خــــانــه ات را از مــن بــبـيــنی  . . .

+ نوشته شده در 93/04/11 توسط by.Saeed Seyfalinia |


شــاعـــری ؟

حقيقـتـش را بخــواهيـد ، می تــرسـم  از شعــر و شــاعـری

می تـرسـم حقيـقـت ،

پشــت ِ درهــائـی كــه دستگيــره نـدارنــد بمــانـد

و مـن تــا آخــر ِ عـُمــر

شــاعـری بمــانـم ، بـا نــام ِ مستـعـــار

+ نوشته شده در 93/04/07 توسط by.Saeed Seyfalinia |


به نقـطــهء غـیــــن ِ غــــزل قســم

در ايــن وادی ِ تـاريــكــی

كــه فلسفــه اش تنهــائـــی ست

از تـمــام ِ تـيـــرگــی هــای بـَـشــَــر

گــُلــی خـواهـــم سـاخـت

كــه ضـَـمّ ِ شكـوهـــش را ، بــه فـتــــح بخـوانـنــد . . .  

+ نوشته شده در 93/04/02 توسط by.Saeed Seyfalinia |


پــرسيـــدم نمـی بـيــنی ؟

بـا ظـاهــری طلبـكـارانـه فـــرمـــودی :

                                  فـَلـمـــا يُـكـَـذبـُـك بعــــد ِ بــالــديّــن

پــرسيــــدم واقـعـــــاً نمـــی بـيـــــنی !

دستـی به ريـشـت كـشيـــدی و گـفـتی :

                                  الـيــسَ الله بـِـاحـكـــمَ الحــاكـِميـــن

 

" اینگـونه دریافـتم که دمـوكــراسـی ، از روز ازل نیز چنـین بوده است . . ! "

+ نوشته شده در 93/03/31 توسط by.Saeed Seyfalinia


مـــــا ،

بــا خـاكستـر ِ بُـت‌هائـــی كــه ابـراهيــــم بــه نيــستی كـشــانــيـد ،

تيـّـمـــم مـی كـنيــم . . . 

+ نوشته شده در 93/03/25 توسط by.Saeed Seyfalinia |


آشفـتـــه ام ،

مثــل ِ ميــش ِ شــوريـده ای ، دچـــار ِ گــردبـــاد ِ صحـــرا

او بـــرای جــا مــانـدن از گــله اش . . ،

مــن بــرای دور افـتـــادن از ريـشـــه ام . . .

+ نوشته شده در 93/03/20 توسط by.Saeed Seyfalinia |


 ایــنـهـمــــه تــــــــأمـــل و مـعــــــاشــقـه با واژه‌هـــــــــا ،

نــــــرم‌ نـــــرمــک ، پــیــــرم  كــــرده انـــد

حال بــــه كـــرگــدنـــی مـــانـنـــد َم ،  

پــيــــر و دل نـــــازك  . . .                  " آوا "

                                                                

+ نوشته شده در 93/03/13 توسط by.Saeed Seyfalinia |


       مـا را بـه جبــر هـم کـه شـده سـر بـه راه کـن

         خیـــــری نــدیـــده ایــم از ایــن اختیــــارهــا

+ نوشته شده در 93/03/08 توسط by.Saeed Seyfalinia |


هـيـــــچ مـيـــدانـــی !

   حـضــرت ِ آغـــوش ، از عيـسـی مسيـــح تـر اســت . . .

+ نوشته شده در 93/03/03 توسط by.Saeed Seyfalinia |


هـر نیمـه شـب نمــاز می خــوانـد

" شــــایــد گشـــایشـی شــود " 

شبــی در خــواب  مـــانـدو نمــاز شــب نخــوانـد

گـوئی گشـایـشی شـده بـود

دیـگـــر نمـــاز نمـی خــــوانـد . . !

+ نوشته شده در 93/02/30 توسط by.Saeed Seyfalinia |


اعـتـكـــــاف . . .

تقـصیــــر ِ خــــدا  کـــه نـیـسـت ،

وای  وای  و هـــــــای هـــــــای  ِ مـــــا

نـــوشـتـــه مــی شــــونــــد ،

                       ولـــــی خــــوانــــده نمــی شــــونـــد . . !

+ نوشته شده در 93/02/24 توسط by.Saeed Seyfalinia |


" انــدر حکــایت ِ تجمــع  ِ اعـتــراض به بــد حـجـابــی . . ،  مـكـان مـيـدان ولـيــعـصــر " 

مـــن . . ،

دســـت در دســـت ِ خــــــدا  و ُ. . .

شــــــارع . . ،

در پــــی  ِ تــــازیــــانــهء  حــــدّ ِ  بـــی عـفـــتــــی  . . !

+ نوشته شده در 93/02/18 توسط by.Saeed Seyfalinia |


 . . .

اشــک َم  از دیــــده  چـکـــیـــد  و مــــن  ِ شـــيـــدا  را  گـــفـت

مُــشـتـلـُـق  ده  کـــه  دو صـــد بـغـــض  ِ دگـــر در راه اســـت

+ نوشته شده در 93/02/15 توسط by.Saeed Seyfalinia |


  در نـبــــرد ِ حـــــقّ  و بــــــاطــل ،

                     انـســــــــــان  اسـیــــــــر شـــــــــــده . . ،

                                         خــــــــــــدا هــــــم  شـهـیـــــــــد  . . !

+ نوشته شده در 93/02/13 توسط by.Saeed Seyfalinia |


حــال ِ آدم هـــا ، قــــدّ ِ خـــــوبـی ِشـــان  بــــد اســت . . .

+ نوشته شده در 93/02/07 توسط by.Saeed Seyfalinia |


ديــالــوگـــی از فـيــلم ِ سیـنـمــا پـــارادیــــزو

 

آلـفــردو : خـستــه شـــدی پــــدر . . ؟

پــدر روحـانـی : آره . . ، مـوقـع ِ رفـتـن ســرازیــریـه ، خــدا کـمک ميکـنـه

ولـــی مــوقـــع  ِ بــرگــشـتـــن ، خــدا فــقــط نگــاه ميـكـنـه . . !

+ نوشته شده در 93/02/01 توسط by.Saeed Seyfalinia |


عـــُــذر ِ حـقــــارتــَـم  بــــــر گــــــردن . . ،

              کــــه  بــــزرگ  خــُــدايــــــــم ،

                            در  پـسـتــــوی ِ خــــانــــه جــــاگـیــــــر اسـت . . !

+ نوشته شده در 93/01/25 توسط by.Saeed Seyfalinia |


هــر کـه بـه مـن می رسـد بـوی قــفـس می دهـد 

                     جـُـز تــو ، کـه پـَـر می دهـی تــا بـپـرانی مـرا

کـــــو آن رفـــیــقـــی کـــه آوا نــگــویــــــد و او بـشــــنــــود ،

آوا بـخــنـــدد و او ، حـجـــم ِ بغـضـَــش را در خـنـــده هـــایــش ببــیـنــد ،

رفـیـــقـی کــه آوا  بگـــویــــد بــــرو ، امـــا بــمــــانـــد ، کــــه نـــرود . . ؟   

+ نوشته شده در 93/01/24 توسط by.Saeed Seyfalinia |


ایــن روزهـــــا . . ،

             انـقـــلاب مــی کـنــــم  صـبــــوری  را

+ نوشته شده در 93/01/23 توسط by.Saeed Seyfalinia |


بهـــــار ،  

    در حســرت ِ هـمـت ِ مـــردان ِ هـمـيــشه خــفــتـه . . !

 

+ نوشته شده در 93/01/16 توسط by.Saeed Seyfalinia |


دلتـنـگــم

دلتـنـگ ِ ایـن همه تـنگـی ، دست تـنگـی ، چشم تـنگـی . . .

امـــا دریـغ از دلـتـنگــی

دلـتـنـگـم بــرای دلـتـنگــی

دل ِ تـنـگـی ، نـوای چنگـی ، نــوری ، رنگـی ، مستـی ، ملنـگـی

من . . ،

ایستــاده ام در بـرابـر آئيـنـهء زنگــار بستـهء روزگـار ِ دورنگــی

و مـردمــان ِ پــُرمدعــای عـملـی - چـه عـملـی -

دمــاغـــی ، ســرنـگــی ، کـــراکــی ، بـنـگــی

و وســوسـهء پــرواز تــا شکـستـن ِ آئیـنـه - كــدام آئـیـنـه -

همـان آئـیـنـهء دو رنگــی ، بــد رنگــی

و رهــا شـدن از هــر ننـگـــی  ، بــی هـیــچ درنگـــی

و شــایــد آنـگــــاه

پـــایـــان ایــن هـمـه دلـتـنـگــی  . . .

 

+ نوشته شده در 92/12/10 توسط by.Saeed Seyfalinia |


خلیـــفـــهٌ الهـــی در ســـراب . . !

آوا در جـستـجـــوی خـويــش ، بــا تماميــت ِ دنیــا در تـضـــاد اســـت

آوا در لـــبـهء پـرتگـــاه  ِ مبهـــــم  ِ ایمــان و ارتــــداد ،

در مــرز ِ سایــه روشـــن اجبـار و اختـیار ، هــويـت ِ خويـش را گــُم كــرده اسـت

 آوا سـرگـشـتـــه در رســـالـت ِ خــويــــش و وامــانــده از يــافـتــن ِ اوســت   

 آوا در تاریکنــای جهــل ِ خـويـش با شـب‌ چــراغ  ِ کهـنه به دنبـال آن نيــافــتـنــيـــست   

 آوا نمــی دانـــد

مـــن عـَــرف نـــفـــســه فـــقـــد عــَـرف ربـــه 

                                                                                يعـنــــی چـــــه . . ؟

+ نوشته شده در 92/11/29 توسط by.Saeed Seyfalinia |


درهـــای بـسـتـــه را

دسـتــی بــرای فـــتـــح و گــشــایـــش نمــــانـــده‌ اسـت

افـســوس از کـلـیــدهـای بـه ظـاهــــر گــره ‌گــُـشـا . . !

+ نوشته شده در 92/11/26 توسط by.Saeed Seyfalinia |


DESIGN BY : NIGHT SILENCE X

.
.
.
.

آوا
.
.
.
.

مجموعه ای از بهترین اشعار
، جملات و حرف دل هائیست
که تا کنون خوانده اید

.
.
.
.

، تفاوت زیادی هست

، میان آنچه آوا می نویسد

، آنچه می خوانی

. و آنچه که می سازی از آوا

،نوشته های آوا مخاطب خاص ندارد ، انگیزهء خاص دارد

، و شوقی دیوانه وار

. . . برای متولد شدن

.
.
.
.

، نوشته های آوا را کـه خــوانـدی
، نمـی گــویـم دلــت را بــشور
، لــطـفا امـــا
. . . چــشمانـت را آب بــکـش


.
.
.
.


آوا ©

عضو هیچ
حزب
دسته
گروه
مکتب
و ایسمی نيست
آوا فقط مسئول آن
چیزیست که مینویسد
نه آن چیزی که
! شما برداشت می کنید
.
.
.
.
.


www.saeedseyfalinia.blogfa.com
kartal20000@yahoo.comآرشيو آوا

مرداد 1393

تیر 1393
خرداد 1393
اردیبهشت 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
دی 1392
آذر 1392
آبان 1392
شهریور 1392
مرداد 1392
تیر 1392
خرداد 1392
اردیبهشت 1392
فروردین 1392
اسفند 1391
بهمن 1391
دی 1391
آذر 1391
آبان 1391
مهر 1391
شهریور 1391
مرداد 1391
تیر 1391
خرداد 1391
اردیبهشت 1391
فروردین 1391
اسفند 1390
بهمن 1390
دی 1390
آذر 1390
آبان 1390
مهر 1390
شهریور 1390
مرداد 1390
آرشيو


موضوعات آوا

شعر
سخنان ناب
داستان کوتاه
دل خواسته ها
خط خطی های آوا


دوستان آوا

بهار
باران من
رساله صد فرمان
ته مانده هاي يك مرد
من بهار ميشوم تو ...
اعتراف ناگفته
چمدان آجري
هواداران
تأتر توره
سهراب سپهري
فريدون مشيري
استاد علي شريعتي
خانهء عكس
خانهء هنرمندان
سينما نت
شهيار قنبري
وب سايت هماي
كاريكلماتور
تنها رفيق
حرفهاي نا تمام
الهي قمشه اي
آدم برفي ها
دانلود آهنگ
ايوان كوچك خيال
ماهني
ترنج
هيرو
دوست خدا
قالب های نایت اسکین


    تعداد بازديدها: