آوا

   آوا ،    

             چـــمـدان  چـــمـدان

                          حـرفهـای نــَم کشیــده 

+ نوشته شده در ۸۹/۰۹/۲۸ توسط by.Saeed Seyfalinia


       چـون نیـستـی ای چـاره‌ء هـر بـود و نـبـود  

                بـی‌چـاره مـَن‌ام که جـُـز تـوام چــاره نـبـود

+ نوشته شده در ۹۴/۰۵/۰۳ توسط by.Saeed Seyfalinia |


آوا مـي پــُـرســـد :     

پـــــدر  ( ! )   بــراي چــه مي نـــويـسي ؟ بـراي رسيـــدن بـــه آرامــش  ؟   

     نگـــاهــش مي كـنـــم  

                 نمــي دانــم ، بــه دنـيــــا آوردمـــش  

                                                         يــــــــا  . . ،

                           در يكــي از نوشـتــــه هـــايم خـلـــق َ ش كــــــرده ام 

+ نوشته شده در ۹۴/۰۴/۲۴ توسط by.Saeed Seyfalinia |


قــــدر يعـنـــي : 

سنــگ بــــرداري  

نـيـــت كـنــي بــــراي رضــــاي خـــــدا   

و عـلـــي را نشـــانــه بگـيــــري ! 

يعـنـــي :  

قــــرآن فـــــريــاد بــزنـــد و تـــــو  

منــبـــر را بغــــل كـنــــي  !

محـــراب فـــريـــاد بــــزنــد و تــــو   

سجـــده هــاي بــه ســـوي خـــدا را ، حــــوالــهء  نــــاخـــــدا  كـنـــــي !

+ نوشته شده در ۹۴/۰۴/۱۴ توسط by.Saeed Seyfalinia |


      بُـغــض های ِمـــان را  یـک كــــاسـه کــنيــم  

   

               تــا خــــدا افـطـــــار كـنـــد !

+ نوشته شده در ۹۴/۰۴/۰۶ توسط by.Saeed Seyfalinia |


خلیـــفـــهٌ الهـــی در ســـراب . . !

آوا در جـستـجـــوی خـويــش ، بــا تماميــت ِ دنیــا در تـضـــاد اســـت

آوا در لـــبـهء پـرتگـــاه  ِ مبهـــــم  ِ ایمــان و ارتــــداد ،

در مــرز ِ سایــه روشـــن اجبـار و اختـیار ، هــويـت ِ خويـش را گــُم كــرده اسـت

 آوا سـرگـشـتـــه در رســـالـت ِ خــويــــش و وامــانــده از يــافـتــن ِ اوســت   

 آوا در تاریکنــای جهــل ِ خـويـش با شـب‌ چــراغ  ِ کهـنه به دنبـال آن نيــافــتـنــيـــست   

 آوا نمــی دانـــد

مـــن عـَــرف نـــفـــســه فـــقـــد عــَـرف ربـــه 

                                                                              يعـنــــی چـــــه . . ؟

+ نوشته شده در ۹۲/۱۱/۲۹ توسط by.Saeed Seyfalinia |


درهـــای بـسـتـــه را

دسـتــی بــرای فـــتـــح و گــشــایـــش نمــــانـــده‌ اسـت

افـســوس از کـلـیــدهـای بـه ظـاهــــر گــره ‌گــُـشـا . . !

+ نوشته شده در ۹۲/۱۱/۲۶ توسط by.Saeed Seyfalinia |


دریغــــا  کــه هــرچـه مـــی زائـیـــم ،

                   بــــاز آن کســـی کـــه بــــایــد ،

                                 بــــه دنـیــــا نمــــی آیـــد . . !

+ نوشته شده در ۹۲/۱۱/۱۹ توسط by.Saeed Seyfalinia |


خـُــدایـــــا

حـاشــا كـه اگــر بـِـسـوزانیَ ام ، هـمـه را خــواهــم گــفـت . . ،

                               ازعـشـــق بــازیـهـــای ِ نهـــانـِمـــان !

+ نوشته شده در ۹۲/۱۱/۱۴ توسط by.Saeed Seyfalinia


بــاخـتــم !

بـه خــودم ، بـه  جـَـهــلـــَم . . .

عجـبــا از گنـاهان ِ نانـوشته ای که در هجـوم ِ واژگـان ِ نيـك ، ثـواب ميـشونـد

و آنـگــــاه

مقـرب تريـن میـشوی به پيـش ِ مخلـوق و منـفور تريـن ِ به پيـش ِ خـالـق !

پــُـرعيــارتریـن سـالـك ِ شهـر میـشوی و بــی اعتـبـارتـريـن !

بی كـتـاب تـرين میـشوی از خوانـدن ِ بـرتـرين كـتـاب !

گـنــاهکــارتــریــن میــشوی از فـــرط ِ ثـــواب !

امـرتـريــن میـشوی به بـدتـريـن معـروف !

و خــواهی دیــد

پــس از ســال هــا خــاک خـــوردن ایـــن لــوامــهء لعـنــتی

چه آسـان ، بــَـد شـدی از صـدقـه ســر ِ ایــن آيــه های نـيــك

و بـه خــودت ، بـه جـَـهــلـــَت . . .

بــاخـتـی !

+ نوشته شده در ۹۲/۱۱/۰۹ توسط by.Saeed Seyfalinia |


       دل َت كـه گـيــر بـاشـد  رهـــا نميـشـوی

                                       . . .

  خـداونـد بندگـان ِ خـود را بـا آنچـه بـدان دلـبـسته انـد مـی آزمـايـد  

+ نوشته شده در ۹۲/۱۱/۰۶ توسط by.Saeed Seyfalinia |


آوا در حصـار ِ یـک نیـمهء مشــروع و اجتـمـاع پـسنـد

و یـک نیـمهء نــامشــروع و دل پـسنــد محبـوس اسـت

نیـمه هـائی کـه گـاهی در تعـامـل ، و گـاهی در تـقـابـل بـا یکــدیـگـرنـد

بـه واقــــع ، تعــامـل ِ دو نیــمـهء بـه ظـاهـر نـيـك و بـه بـاطـن بــد

و تـقــابـل ِ تظـاهـرات و تمـايـلات . . .

آوا را بـا نيـمـهء مشـروع َ ش كــاری نيـست  

ولـی بـا نــوشتــن ِ جـملـه ای بـا نيـمـهء نـا مشـروع اش ،

تـیـــر ِ خـــلاص بـه تـمــام ِ اخــلاصـش نـزنـيـــد . . ،  لـطفــــًا

+ نوشته شده در ۹۲/۱۰/۳۰ توسط by.Saeed Seyfalinia |


 كـــــاش

      ذكــری يــادمـان ميــداد در بــاب ِ وصــال

در مـفـاتـيــحُ الجـنـانـش ، شيـخ عـبـاس ِ قـمـی

+ نوشته شده در ۹۲/۱۰/۲۵ توسط by.Saeed Seyfalinia |


از چــریـــدن ِ مـستـــانــهء ِ گـــــاو ِ هـــــوس كــــه نـــه ،

از بـُهــــت ِ حـــُــزن انـگـــیــــــز ِ خـــــــدا  فــَهــمــیــــدم

کــه پـــای ِ مــعـجـــزهء ِ عـشـــق  بـَـــد می لـَـنــگــــد . . !

+ نوشته شده در ۹۲/۱۰/۱۸ توسط by.Saeed Seyfalinia |


تخـتــی نــه پــوريــای ولـی بـود ، نــه هـيــچ كــس ِ دیـگــری

تخـتــی فــقـــــط بـــه طبــقــــهء خــــــودش پـشــت نــكـــــرد

                                                                        " جــــــلال آل احــمــــــد "

+ نوشته شده در ۹۲/۱۰/۱۷ توسط by.Saeed Seyfalinia |


گـــــاه چنــــان در اوج َم  

کـــه نــَـفـسَ م ، عـطــــر ِ خــــوش ِ خــــدا را دارد انگـــــار ،

گـــــاه چنــــان در حَـضيــض

کــــه میـــان ِ نشخـوار ِ هـوس هــايـم ، شیطــان بـالا مـی آورم .

از اوج و حـضـيـــض خستــــه ام

کـــــاش همیـــــن جــــــا ،

روی ِ زمـیـــــن ،

لااقـــــل آدم  بـمـــانـــــم . . .

+ نوشته شده در ۹۲/۱۰/۱۶ توسط by.Saeed Seyfalinia |


   هــیـــــچ َم  و  چـیـــــزی کــَــم . . .

+ نوشته شده در ۹۲/۱۰/۱۴ توسط by.Saeed Seyfalinia |


ال . فرانک باوم در جـادوگـــر ِ شهــــر ُُ ز :

" روزی متــرســـكهـا هـــم مـی رونـــد

بعــد . . ،

تـوی راه مـی فهـمنــد عـقــل داشـتـه انــد و هـیــچ جـادوگــری هــم در کــار نـبـوده "

+ نوشته شده در ۹۲/۱۰/۱۱ توسط by.Saeed Seyfalinia |


انـكـــار ِ هــر چـيـــز ، دلالــت دارد بـــر تــأيـيـد ِ خـــلاف ِ آن چـيــز

بهـتــر بگــويـم ايـن امــر ، اثبـاتـی ست بــر تــداوم  و پــايـنـدگــی ِ آن چـيــز

غـَـرَض ، بـحــث ِ فـلسفـــی نـيـست

غـَـرَض ، يــادآوری نـُهـُـم ِدی مــاه اسـت

+ نوشته شده در ۹۲/۱۰/۰۹ توسط by.Saeed Seyfalinia |


بـه زمانـی می رسی که . . ،

هـرچـــه حرفـــهـا و دردهـایـت را به کـسانی که دوستـشان داری می گوئـی فـایـده ای نـدارد

هـــیـچ کــــدام از " مهـم نیـست " هـــا و " فـراموشـش کن " هـــا ، مـَـــرهـم ِ درد ِ تـو نیـست . . .

شایـد بهتـریـن راه ایـن اسـت که خـودت ، دسـت ِ خـودت را بگـیـری  برویـد یکجـا با هـم خلوت كـنيـد ، رك و روراسـت خـودت به خـودت بگـوئــی که چقــدر اشتــبـاه کـرده ای ، چقـــدر كـوتاهـی كـرده ای در حـق ِ خـودت ، چقـــدر از چیــزهـائـی که دوستـشان داشتـی جـا مانـده ای ، چقـــدر به خـودت بی اعـتنائـی کـرده ای ، چقـــدر . . .

و بعــــد ، دسـت ِ خـودت را بگـیـــری و بگـوئـــی

مهــم نیـســت ، واقــعـا مهــم نیـســت ، امــا هـیـچ کـدامـشـان را فــرامـوش نکــن . . .

+ نوشته شده در ۹۲/۱۰/۰۷ توسط by.Saeed Seyfalinia |


هـمـه مــرا بـه رسميـت می شنـاسنـــد ، جـُـــز آن كــه هـمــهء مـن اسـت !

+ نوشته شده در ۹۲/۱۰/۰۴ توسط by.Saeed Seyfalinia


در يـلـدائــی بـه  بـلـنــدای زلـــف ِ تـــــو

پــــــدر ، آيــــه ميـخــــوانـد  

بـــر مــــزار ِ هـنـــدوانـــه ای كـه دل خـون بــود ، هـمچــو مــن

واعْـتَــصِمُــــوا کـــه خـــــوانــد ،

دلـــــم بـنـــد بـنـــد ِ زلــفـتـــت را خـــــواســــت

كــــه چـنـــگ زنـــــم و

لا  تَـفــــَرَّقُـــــوا شـــوم از بـنـــد بـنـــــدشــــان . . . 

+ نوشته شده در ۹۲/۰۹/۳۰ توسط by.Saeed Seyfalinia |


الغـيـــاث از تــو كــه هـــم دردی و هـــم درمــــانــی . . .

+ نوشته شده در ۹۲/۰۹/۲۶ توسط by.Saeed Seyfalinia |


در ايـن گـــل و بـُـلـبــل ِ بـی مــهری ،

عـشـــق ، بــی عصـمـــت ام كــــرده !

شـفـــاخــانـه ‌ای زیــرزمیــنی می جـــويــم  بـــا  وسـایــــل ِ استــریــــل ،

بــا خیـــاطـی مــاهـــــر !

کــه رفـــــو کــنـد ، ایــن آبـــروی پــــاره را . . .

+ نوشته شده در ۹۲/۰۹/۱۸ توسط by.Saeed Seyfalinia |


يــارب از ابــــر ِهـــدايــت بــــرســــان بــارانــی ...

+ نوشته شده در ۹۲/۰۹/۱۵ توسط by.Saeed Seyfalinia |


دانـــستـــم كــــه چـــرا هيچـگـاه بـه مقـصـد نمـی رســـم

مــنی کــه راه را ، از روی عشــق بـــازی ستـــاره هـا دنـبـــال می كـــردم

مــنی کــه راه را ، در پـيـچ و خـم ِ گـيـسوان ِ پـريشـان ِ خـاطـره هـا جـستجــو می كـردم

مــنی که بــی تــاب ِ دل بـــودم و غــافــل از ایــنکــه گــاهــی بــایــد ،

دل را در قــابی نفیــس بـه گـوشه ذهــن آویخت و گـوش ِ جـان بـه عـقـل سـپـرد 

+ نوشته شده در ۹۲/۰۹/۱۳ توسط by.Saeed Seyfalinia |


آاآه کـه ایـن بـغـض ِ گــــران ، صبـــــر نمی دانـد چیـست . . . 

+ نوشته شده در ۹۲/۰۹/۱۲ توسط by.Saeed Seyfalinia


" كـارگردان اگـر با بازيگـران داستـانش بی رحـم نبـاشد ، اثـری جـاودان خلـق نخواهـد شـد "

آوا می گـويد بعضی آرزوهـای كوچـك برای اين دنيـا آنقـدر بزرگــند كـه به قـواره اش زار می زننـد

بعــد ، يـاد ِ پسر همسـايه می افتـد كه كـور ِمـادرزاد است و هيـچ امام زاده ای او را خـوب نكـرد

يـاد ِ آن يكی كـه با هـفت سـر عـائـله ، دختـرش  ام اس هـــم دارد

يـاد ِ آن نــان آور خـانه كه در كـــما به سـر می بــرد

يـاد ِ كـارگردان ِ سختگيــری كه می نـشيــنـد و بـا ضجــه های تـك تـك بازيگــرانـش گـريــه می كند ،

ولــی هــرگــــز داستـــانــش را عــــوض نمی كــنـد . . !

+ نوشته شده در ۹۲/۰۹/۰۹ توسط by.Saeed Seyfalinia |


دلـــــم ميـخـــواهـد گـــُـم و گـــور شـــوم

بعـد نـه مــن دلـتـنــگ شــوم ، نـه كــسی

نـه مـن بهــانـه داشتــه بـاشـم ، نـه كــسی

نـه مــن جــوابـی بخــواهــم ، نـه كـــسی

بعـد ايـن خـدای دانــا ، مـرا با تمـام ِ بغـض و خـشم و سـوال رهـا كنـد

و يــادش بــرود ، كـه چـه سخــاوتمنـدانــه نــاديـده ام گــرفـتــه اسـت

+ نوشته شده در ۹۲/۰۹/۰۶ توسط by.Saeed Seyfalinia |


در مـن ،

خـــانـه خــرابـــیست بـــا دودكـشـی بـــر بــــام ِ دلـــش

سـالهــاسـت دود می شـــود يــادت ، از سـيــاهــی ِ روزگـــارم . . .

+ نوشته شده در ۹۲/۰۹/۰۳ توسط by.Saeed Seyfalinia |


DESIGN BY : NIGHT SILENCE X

.
.
.

آوا
.
.
.

مجموعه ای از بهترین اشعار
، جملات و حرف دل هائیست
که تا کنون خوانده اید

.
.
.

، تفاوت زیادی هست

، میان آنچه آوا می نویسد

، آنچه می خوانی

. و آنچه که می سازی از آوا

، نوشته های آوا " مخاطب خاص " ندارند

"انگیزه ی خاص دارند "

، و شوقی دیوانه وار

. برای متولد شدن


. . . آوا می نویسد تا زنده بماند

.
.
.

، نوشته های آوا را کـه خــوانـدی

، نمـی گــویـم دلــت را بــشور

، لــطـفا امـــا

. . . چــشمانـت را آب بــکـش


.
.
.


آوا ©

عضو هیچ
حزب
دسته
گروه
مکتب
و ایسمی نيست

آوا فقط مسئول آن

چیزیست که مینویسد

نه آن چیزی که

! شما برداشت می کنید
.
.
.


www.saeedseyfalinia.blogfa.com
kartal20000@yahoo.comآرشيو آوا

مرداد ۱۳۹۴

تیر ۱۳۹۴
بهمن ۱۳۹۲
دی ۱۳۹۲
آذر ۱۳۹۲
آبان ۱۳۹۲
شهریور ۱۳۹۲
مرداد ۱۳۹۲
تیر ۱۳۹۲
خرداد ۱۳۹۲
اردیبهشت ۱۳۹۲
فروردین ۱۳۹۲
اسفند ۱۳۹۱
بهمن ۱۳۹۱
دی ۱۳۹۱
آذر ۱۳۹۱
آبان ۱۳۹۱
مهر ۱۳۹۱
شهریور ۱۳۹۱
مرداد ۱۳۹۱
تیر ۱۳۹۱
خرداد ۱۳۹۱
اردیبهشت ۱۳۹۱
فروردین ۱۳۹۱
اسفند ۱۳۹۰
بهمن ۱۳۹۰
دی ۱۳۹۰
آذر ۱۳۹۰
آبان ۱۳۹۰
مهر ۱۳۹۰
شهریور ۱۳۹۰
مرداد ۱۳۹۰
تیر ۱۳۹۰
خرداد ۱۳۹۰
اردیبهشت ۱۳۹۰
فروردین ۱۳۹۰
آرشيو


موضوعات آوا

شعر
سخنان ناب
داستان کوتاه
دل خواسته ها
خط خطی های آوا


دوستان آوا

بهار
باران من
رساله صد فرمان
ته مانده هاي يك مرد
من بهار ميشوم تو ...
اعتراف ناگفته
چمدان آجري
هواداران
تأتر توره
سهراب سپهري
فريدون مشيري
استاد علي شريعتي
خانهء عكس
خانهء هنرمندان
سينما نت
شهيار قنبري
وب سايت هماي
كاريكلماتور
تنها رفيق
حرفهاي نا تمام
الهي قمشه اي
آدم برفي ها
دانلود آهنگ
ايوان كوچك خيال
ماهني
ترنج
هيرو
دوست خدا
قالب های نایت اسکین


    تعداد بازديدها: