آوا

   آوا ،    

             چـــمـدان  چـــمـدان

                          حـرفهای نـَم کشیـده 

+ نوشته شده در ۸۹/۰۹/۲۸ توسط by.Saeed Seyfalinia


مَـردي بــود كـه بـه انــدازهء تـمــام ِحـرف‌هـاي نـاگـفـتـه ،   

سكــوت از لـبــش چكـيــــد و پــــدر شــد . . . 

+ نوشته شده در ۹۴/۱۱/۱۴ توسط by.Saeed Seyfalinia |


  چـنـــانـم بــِــربــــودي  

                  كـــه بـشــُـد يـــــــاد زيـــــــادم . . .

+ نوشته شده در ۹۴/۱۱/۰۸ توسط by.Saeed Seyfalinia |


 آنـقــدر از خـــدا حــرف مـي زنـيــم  

كــه عــاقـبـت تصــور مـي كنـيــم او را مـي شنـاسيـم . . .  

 

                                                          بـــوبـن  

+ نوشته شده در ۹۴/۱۰/۳۰ توسط by.Saeed Seyfalinia |


  طعنـه بـر مـا مَـزن اي دوسـت كـه خـود معتـرفـيــم  

                 دَف زنـان بـر سـر ِ بــازار بـه رسـوائـي خـويـش

+ نوشته شده در ۹۴/۱۰/۲۴ توسط by.Saeed Seyfalinia |


ديــوانــه ايــم و عـــاشـق ِ زنجـيـــر  

و نــه آنـقـــدر عـــاشــق كــه بـدانـيــــم  

زنجــيـــر را ، دسـت هـــاي ديـــوانــه پــــاره مي كــنــد   . . .

+ نوشته شده در ۹۴/۱۰/۱۹ توسط by.Saeed Seyfalinia |


ايـــن روزهـــا  

بــوســـه را  

از لـبـــهء تـيـــز ِ دشـنـــه‌هـا مــي مـكــيـــم  !

+ نوشته شده در ۹۴/۱۰/۱۵ توسط by.Saeed Seyfalinia |


بـه كــدام مبـتــلائــي . . ؟ 

   بـه جنـونــي خـــردمنـدانــه يـــا سلامـتــي ابـلهـــانـــه . . !  

دُن كـيـشـــوت

+ نوشته شده در ۹۴/۱۰/۰۹ توسط by.Saeed Seyfalinia |


بـه رويـــاي تــو مي خـــوابـــم   

                               در ايـــن كـــابـــوس بـيــداري

+ نوشته شده در ۹۴/۰۸/۱۷ توسط by.Saeed Seyfalinia |


آدم چنــد ســالـش بشــود ؟  

                        بـــالهــایـش دوبـــاره درمی‌آیـنـــد . . ؟ 

+ نوشته شده در ۹۴/۰۷/۱۲ توسط by.Saeed Seyfalinia |


يــادت بــاشـد  

كـــاري نكـنـي كــه از سـَــراب ِ آسمـــانـت تـــوبــه كـنـــم . . .

+ نوشته شده در ۹۴/۰۶/۳۰ توسط by.Saeed Seyfalinia |


دكتـر :  بعضي اوقات احساس ِ افسـردگي مي كـنم و اين حـس ، منو ميتـرسونـه  

قـاضي :  نمي تـوني بـا دارو كـنتــرلش كنـي ؟ 

دكتـر :  ترجيـح ميـدم بـدون ِ دارو ايـن كــارو بكـنم  

قـاضي :  پـس تـو هم بـه دارو اعـتـقــاد نـداري دكـتـر ! ؟ 

دكتـر :  مگـه تـو بـه عـدالـت اعـتـقــاد داري ؟ ! 

 

                                          كتـاب " سپس هيـچكدام بـاقي نمـاندنـد " _  آگـاتـا كـريستـي

+ نوشته شده در ۹۴/۰۵/۲۷ توسط by.Saeed Seyfalinia |


گاهي ، واژه و احسـاس  چـنـان درهـم مي آمـيـزنـد كـه نميـداني . . ،   

 قطــره قطــره  نـوشـتـه اي ؟

                                   يـــــا  

                                           سطــر سطــر گـريـستـه اي ؟

+ نوشته شده در ۹۴/۰۵/۲۴ توسط by.Saeed Seyfalinia |


شــازده كــوچــولو پـرســـيـد : 

بـا غــم ِ از دسـت دادنـش چطــور كـنــار بيــام ؟ 

روبــاه جــواب داد :  

اول مطمئـــن شــو كه بدســت آورده بوديـَـش ، بعـد غمگيــن شــو . . . 

بخش ِ عمـدهء زندگـي ِ مـا در توّهــم  ميگــذرد ، توّهـم ِ مالـك بـودن

+ نوشته شده در ۹۴/۰۵/۱۴ توسط by.Saeed Seyfalinia |


من خنـده زنـم بــر دل ، دل خنـده زنــد بـر مـن   

         اينجـاسـت كـه مي خـنـدد ، ديـوانـه به ديـوانــه  

+ نوشته شده در ۹۴/۰۵/۱۲ توسط by.Saeed Seyfalinia |


آوا  :

بـا همـهء سخـتــي هـا ، دل خـوشـی‌هـا کــم نیسـت   

می شــود بــا همیــن دل خوشـی‌هـای ســاده ، زنـدگـی‌هـا  کــرد    

دل خـوشی‌هـایی کـه شایــد . . ،  

          یکی اسمـش را حماقـت بگـذارد و دیگری  سادگی  

+ نوشته شده در ۹۴/۰۵/۱۰ توسط by.Saeed Seyfalinia |


   چـون نیـستـی ای چـاره‌ء هـر بـود و نـبـود  

            بـی‌چـاره مـَن‌ام کـه جـُـز تـواَم چـاره نـبـود

+ نوشته شده در ۹۴/۰۵/۰۳ توسط by.Saeed Seyfalinia |


آوا مـي پــُـرســـد :     

پـــدر  ( ! )   بــراي چـه مي نـويـسي ؟ بـراي رسيـدن بـه آرامـش  ؟   

     نگـــاهــش مي كـنـم  

           نمـي دانــم ، بــه دنـيــا آوردمـش  

                      يـــــا  . . ،

               در يكـي از نوشـتــه هـايم خـلــق َ ش كـــرده ام 

+ نوشته شده در ۹۴/۰۴/۲۴ توسط by.Saeed Seyfalinia |


قـــدر يعـنــي : 

سنــگ بـــرداري  

نـيـــت كـنـي بــراي رضـــاي خـــدا   

و عـلـــي را نشـــانــه بگـيــري ! 

يعـنــي :  

قـــرآن فــــريــاد بــزنـــد و تـــو  

منــبـــر را بغــــل كـنـــي  !

محــراب فـــريـــاد بــزنــد و تـــو   

سجــده هـاي بــه ســوي خــدا را ، حــوالــهء  نــاخـــدا  كـنـي !

+ نوشته شده در ۹۴/۰۴/۱۴ توسط by.Saeed Seyfalinia |


      بُـغــض های ِمـــان را  یـک كــــاسـه کــنيــم  

   

               تــا خــــدا افـطـــــار كـنـــد !

+ نوشته شده در ۹۴/۰۴/۰۶ توسط by.Saeed Seyfalinia |


خلیـــفـــهٌ الهـــی در ســـراب . . !

آوا در جـستـجـــوی خـويــش ، بــا تماميــت ِ دنیــا در تـضـــاد اســـت

آوا در لـــبـهء پـرتگـــاه  ِ مبهـــــم  ِ ایمــان و ارتــــداد ،

در مــرز ِ سایــه روشـــن اجبـار و اختـیار ، هــويـت ِ خويـش را گــُم كــرده اسـت

 آوا سـرگـشـتـــه در رســـالـت ِ خــويــــش و وامــانــده از يــافـتــن ِ اوســت   

 آوا در تاریکنــای جهــل ِ خـويـش با شـب‌ چــراغ  ِ کهـنه به دنبـال آن نيــافــتـنــيـــست   

 آوا نمــی دانـــد

مـــن عـَــرف نـــفـــســه فـــقـــد عــَـرف ربـــه 

                                                                              يعـنــــی چـــــه . . ؟

+ نوشته شده در ۹۲/۱۱/۲۹ توسط by.Saeed Seyfalinia |


درهـــای بـسـتـــه را

دسـتــی بــرای فـــتـــح و گــشــایـــش نمــــانـــده‌ اسـت

افـســوس از کـلـیــدهـای بـه ظـاهــــر گــره ‌گــُـشـا . . !

+ نوشته شده در ۹۲/۱۱/۲۶ توسط by.Saeed Seyfalinia |


دریغــــا  کــه هــرچـه مـــی زائـیـــم ،

                   بــــاز آن کســـی کـــه بــــایــد ،

                                 بــــه دنـیــــا نمــــی آیـــد . . !

+ نوشته شده در ۹۲/۱۱/۱۹ توسط by.Saeed Seyfalinia |


خـُــدایـــــا

حـاشــا كـه اگــر بـِـسـوزانیَ ام ، هـمـه را خــواهــم گــفـت . . ،

                               ازعـشـــق بــازیـهـــای ِ نهـــانـِمـــان !

+ نوشته شده در ۹۲/۱۱/۱۴ توسط by.Saeed Seyfalinia


بــاخـتــم !

بـه خــودم ، بـه  جـَـهــلـــَم . . .

عجـبــا از گنـاهان ِ نانـوشته ای که در هجـوم ِ واژگـان ِ نيـك ، ثـواب ميـشونـد

و آنـگــــاه

مقـرب تريـن میـشوی به پيـش ِ مخلـوق و منـفور تريـن ِ به پيـش ِ خـالـق !

پــُـرعيــارتریـن سـالـك ِ شهـر میـشوی و بــی اعتـبـارتـريـن !

بی كـتـاب تـرين میـشوی از خوانـدن ِ بـرتـرين كـتـاب !

گـنــاهکــارتــریــن میــشوی از فـــرط ِ ثـــواب !

امـرتـريــن میـشوی به بـدتـريـن معـروف !

و خــواهی دیــد

پــس از ســال هــا خــاک خـــوردن ایـــن لــوامــهء لعـنــتی

چه آسـان ، بــَـد شـدی از صـدقـه ســر ِ ایــن آيــه های نـيــك

و بـه خــودت ، بـه جـَـهــلـــَت . . .

بــاخـتـی !

+ نوشته شده در ۹۲/۱۱/۰۹ توسط by.Saeed Seyfalinia |


       دل َت كـه گـيــر بـاشـد  رهـــا نميـشـوی

                                       . . .

  خـداونـد بندگـان ِ خـود را بـا آنچـه بـدان دلـبـسته انـد مـی آزمـايـد  

+ نوشته شده در ۹۲/۱۱/۰۶ توسط by.Saeed Seyfalinia |


آوا در حصـار ِ یـک نیـمهء مشــروع و اجتـمـاع پـسنـد

و یـک نیـمهء نــامشــروع و دل پـسنــد محبـوس اسـت

نیـمه هـائی کـه گـاهی در تعـامـل ، و گـاهی در تـقـابـل بـا یکــدیـگـرنـد

بـه واقــــع ، تعــامـل ِ دو نیــمـهء بـه ظـاهـر نـيـك و بـه بـاطـن بــد

و تـقــابـل ِ تظـاهـرات و تمـايـلات . . .

آوا را بـا نيـمـهء مشـروع َ ش كــاری نيـست  

ولـی بـا نــوشتــن ِ جـملـه ای بـا نيـمـهء نـا مشـروع اش ،

تـیـــر ِ خـــلاص بـه تـمــام ِ اخــلاصـش نـزنـيـــد . . ،  لـطفــــًا

+ نوشته شده در ۹۲/۱۰/۳۰ توسط by.Saeed Seyfalinia |


 كـــــاش

      ذكــری يــادمـان ميــداد در بــاب ِ وصــال

در مـفـاتـيــحُ الجـنـانـش ، شيـخ عـبـاس ِ قـمـی

+ نوشته شده در ۹۲/۱۰/۲۵ توسط by.Saeed Seyfalinia |


از چــریـــدن ِ مـستـــانــهء ِ گـــــاو ِ هـــــوس كــــه نـــه ،

از بـُهــــت ِ حـــُــزن انـگـــیــــــز ِ خـــــــدا  فــَهــمــیــــدم

کــه پـــای ِ مــعـجـــزهء ِ عـشـــق  بـَـــد می لـَـنــگــــد . . !

+ نوشته شده در ۹۲/۱۰/۱۸ توسط by.Saeed Seyfalinia |


تخـتــی نــه پــوريــای ولـی بـود ، نــه هـيــچ كــس ِ دیـگــری

تخـتــی فــقـــــط بـــه طبــقــــهء خــــــودش پـشــت نــكـــــرد

                                                                        " جــــــلال آل احــمــــــد "

+ نوشته شده در ۹۲/۱۰/۱۷ توسط by.Saeed Seyfalinia |


DESIGN BY : NIGHT SILENCE X

.
.
.

آوا
.
.
.

مجموعه ای از بهترین اشعار
، جملات و حرف دل هائیست
که تا کنون خوانده اید

.
.
.

، تفاوت زیادی هست

، میان آنچه آوا می نویسد

، آنچه می خوانی

. و آنچه که می سازی از آوا

، نوشته های آوا " مخاطب خاص " ندارند

"انگیزه ی خاص دارند "

، و شوقی دیوانه وار

. برای متولد شدن


. . . آوا می نویسد تا زنده بماند

.
.
.

، نوشته های آوا را کـه خــوانـدی

، نمـی گــویـم دلــت را بــشور

، لــطـفا امـــا

. . . چــشمانـت را آب بــکـش


.
.
.


آوا ©

عضو هیچ
حزب
دسته
گروه
مکتب
و ایسمی نيست

آوا فقط مسئول آن

چیزیست که مینویسد

نه آن چیزی که

! شما برداشت می کنید
.
.
.


www.saeedseyfalinia.blogfa.com
kartal20000@yahoo.comآرشيو آوا

بهمن ۱۳۹۴

دی ۱۳۹۴
آبان ۱۳۹۴
مهر ۱۳۹۴
شهریور ۱۳۹۴
مرداد ۱۳۹۴
تیر ۱۳۹۴
بهمن ۱۳۹۲
دی ۱۳۹۲
آذر ۱۳۹۲
آبان ۱۳۹۲
شهریور ۱۳۹۲
مرداد ۱۳۹۲
تیر ۱۳۹۲
خرداد ۱۳۹۲
اردیبهشت ۱۳۹۲
فروردین ۱۳۹۲
اسفند ۱۳۹۱
بهمن ۱۳۹۱
دی ۱۳۹۱
آذر ۱۳۹۱
آبان ۱۳۹۱
مهر ۱۳۹۱
شهریور ۱۳۹۱
مرداد ۱۳۹۱
تیر ۱۳۹۱
خرداد ۱۳۹۱
اردیبهشت ۱۳۹۱
فروردین ۱۳۹۱
اسفند ۱۳۹۰
بهمن ۱۳۹۰
دی ۱۳۹۰
آذر ۱۳۹۰
آبان ۱۳۹۰
مهر ۱۳۹۰
شهریور ۱۳۹۰
آرشيو


موضوعات آوا

شعر
سخنان ناب
داستان کوتاه
دل خواسته ها
خط خطی های آوا


دوستان آوا

بهار
باران من
رساله صد فرمان
ته مانده هاي يك مرد
من بهار ميشوم تو ...
اعتراف ناگفته
چمدان آجري
هواداران
تأتر توره
سهراب سپهري
فريدون مشيري
استاد علي شريعتي
خانهء عكس
خانهء هنرمندان
سينما نت
شهيار قنبري
وب سايت هماي
كاريكلماتور
تنها رفيق
حرفهاي نا تمام
الهي قمشه اي
آدم برفي ها
دانلود آهنگ
ايوان كوچك خيال
ماهني
ترنج
هيرو
دوست خدا
قالب های نایت اسکین


    تعداد بازديدها: