آوا

     آوا ،    

                 خــَـروار خــَـروار

                         حـرفهـای نـَم کشیـده 

+ نوشته شده در ۸۹/۰۹/۲۸ توسط by.Saeed Seyfalinia


خــواب ديـــدم از پــس كــوچـه هــاي ارديـبهـشــت مـي آئــي  و ُ . . ،

  رايـحــهء نسـتــرن را بــر دامــن  ِ واژه هـاي مــن مـي نـشـانــي  . . . 

 

+ نوشته شده در ۹۴/۰۲/۱۶ توسط by.Saeed Seyfalinia |


آوا بـه هيــچ لـبـي جــز دريـــا بـــاج نـــداده اسـت 

حســـود اگــــر نبــودي . . ، مـي ديــدي سطــر بـه  سطــر ِ شعـرم  بـوي دريــا گــرفـتـه اسـت  

مـن بچـه لاك پـشـت ِ پــُر شـورم كـه از حـول ِ زيبـائي دريـا ، شـش ماهـه سـر از تخـم در آورده ام

زيـبـــائي ات را بــه رُخ  نـكــــش  

مـــن در رســالــت ِ خــدايــــان ِ زيبـــائــي ِ يـــونـــــان ،  

بـنـــده اي ســَـر بــه هــــوايـم  كــــه بــه هـيــــچ  لـبــي  جـــز دريـــا  بـــــاج  نــــداده ام .

+ نوشته شده در ۹۴/۰۱/۱۸ توسط by.Saeed Seyfalinia |


درخـت ِ پـيــر ِ تــن ِ مـن ، دوبـــاره سبــز ميـشود    

           هــر چـه تـبـر زدي مــرا ، زخــم نشـد جــوانـه شـد

+ نوشته شده در ۹۳/۱۲/۲۴ توسط by.Saeed Seyfalinia |


نـوشتـن از وطــن غـرورم  را می‌خــراشـد ، نـنـوشـتـن‌اش  دلــم  را . . .

+ نوشته شده در ۹۳/۱۲/۱۹ توسط by.Saeed Seyfalinia |


    حــواسَــم هـسـت و ميـميــرم  

                           حـواسَــت نيـســت  . . .

+ نوشته شده در ۹۳/۱۱/۲۸ توسط by.Saeed Seyfalinia |


عــادت نـاجــوانمـــردانــه تـریـن بیــمـــاری‌سـت ، 

               زیــرا هـر درد و بـداقـبـالی را بـه مـا می قبــولانــد  

 عـادت آهستـه وارد می شـود ، 

              از بی خبـری مـا سیـراب شـده ، وادارمـان مي كنـد : 

با منفـورتـريــن ها زنـدگی کنیـم  

بـه تحـمـل زنجیـرهـا رضـا دهـیــم  

بـی عـدالتـی هـا را تحمــل کـنـیـم  

بـه هـمــه چـیـــز تسـلـیـــم شــویــم  

                                                                اوریــانـا فـالاچـی

+ نوشته شده در ۹۳/۱۱/۱۲ توسط by.Saeed Seyfalinia |


آوا میگـفــت  . . ، 

انـدیـشــه زبـان را بوجــود آورده ، زبـان ادبـیـات را ، ادبـیـات انسـان را  

                                                       و انـسـان نـیــز خـــدا را 

گــفـتـــم  پـیــدایـش ِ انـدیـشــه چگـــونـه بــوده اسـت ؟

گـفــت . . ،  

انـدیـشـــه چـیـــزیــست ازلـــی و تکــامُـلـــی ،  

مثــل ِ خــداونـــد کــه هــم وجـــود داشـتــه و هــم بــوجــود آمـــده .

گـفـتـــم یعـنـــی چـــه ؟

گـفــت ، خـدا وجـود داشـتـه ولـی از وجـودش بـی خـبــر بـوده ایـم ،   

یعنـی نـیـــاز ِ انـدیـشـــه بــه خــداونـــد ، خــــدا را بـوجـــود آورده ،  

یعنـی از زمــانـی کــه  نیــاز بــه خــداونــد در مــا احســاس شـــد ،  

            معبــود بـوجــود آمــد  و در اندیـشــه ها گــُنجـیـــد

+ نوشته شده در ۹۳/۱۰/۲۱ توسط by.Saeed Seyfalinia |


به ظـن ِ آوا ، 

ذکــر ِ الآدمُ اَحقـر ، ارجح است بـر ذکـر ِ اللهُ اَکبـر

 

+ نوشته شده در ۹۳/۱۰/۰۶ توسط by.Saeed Seyfalinia |


گــاهـی زنـدگـــی ، چیــزی بـیــش از زنـدگـــی ست . . .

+ نوشته شده در ۹۳/۱۰/۰۱ توسط by.Saeed Seyfalinia |


افـتــادن و بـرخــواسـتـن ِ بـــاده پـــرسـتــان   

                         در مـذهـب ِ رنــدان ِ خـرابـات نـمــاز اسـت

+ نوشته شده در ۹۳/۰۹/۲۵ توسط by.Saeed Seyfalinia


 شعــر ری را ی استــاد صالـحـــی  را خــــــوانـد

" مـردمــان ِ ســاده‌ء بـی‌نصیـب ِ مـن ، هــوای تـــازه مـی‌‌خــواهـنـد ،  

تـرانـه‌ء روشـن ، تـبـسم ِ بی‌سبـب و انـدکـی حقیـقـت ِ نــزدیـک بـه زنــدگــی . . . "  

 ه ِ ِ ِ

مردمان ساده : این بره ها آنقدر بدست چوپـانشان دریده اند که گرگ صفت گشته اند  

هوای تازه : بـه مرحمتـی دوستـان هوای تنفـسـی که هـیچ ، هـوای زنـدگی پــَس است  

ترانهء روشن : از پَـس ِ افکار ِ خمـوده و خمـوش ، تـرانهء روشن نمی تراوَدَد برون  

تبسم بی سبـب : فـراوان است تبـسم هـای بی سبب ، شده حتی  به بند تنـبان ِ خودمان 

حقـیـقـــت نزدیــک بـه زنـدگـــی : هـــــــــــــیـــــــــــــــس . . . . . 

+ نوشته شده در ۹۳/۰۹/۲۰ توسط by.Saeed Seyfalinia |


       فکــر ِ خیــانـت بـه تـو از عــاشقـی ست

                           ایـن ســر ِ بـی صـاحـب اگــر مـی کـنــد

        هـــر چــه فــرار از گــذرت مـی کـنـــم  

                            بـــاز مــرا عشــق ِ تــو خــَـر مـی کـنـد 

+ نوشته شده در ۹۳/۰۹/۰۸ توسط by.Saeed Seyfalinia |


آوا كمــتــر مـی نـــويـســــد . . .  

نـوشـتــــن مرهـــم نیـــست ، تسكــيـــن اســـت و اعــتــيـــــاد

در انـــزوا قـــلـم ميگـــيـــری  و سطـــر بـــه سطـــر بغـــض می تـــركـــانی وُ  

بغـــض بـــه بغـــض سطـــر سيـــاه مـــي كـــنـــی .

نـــوشتـــن در تنهـــائـــی ، آجــيـــن ات مـــي كـــنـــد بـــا درد   

صـِــرفـــاً  مـــی نـــویـــسی بـــرای  تسکـــیــــــن

نـــوشتـــه ای نــــــو ، از بـــرای تسكـــيـــنی ديـــگـــر   

خـــميــــــده مـــی كـــنـــد  و  وابـــستــــــه تــــــر ،

مـــرهـــم امّــــــا نـــه . . .

+ نوشته شده در ۹۳/۰۸/۲۴ توسط by.Saeed Seyfalinia |


  کـفــــارهء شـــراب خــــوری‌هـای بـــی‌حســــاب  

                      هشیــــار در میــانـــهء مســتــــان نشستـــن اسـت

+ نوشته شده در ۹۳/۰۸/۱۱ توسط by.Saeed Seyfalinia |


كـــَــرب ُ بــَــلا

ای حسیــن ، بـــدان در سـرزمينــی بــلاخيــــزتـر از ســرزميــن ِ تــو

مــردانـی هستـنــد  ،

كـه افسـار ِ مــردمــانــشان را ، بـه ميخـی بستـه انـد تـا بـه دور خـــود بچـــرخنـد

و مــردمـــانـی هستــنـــد ، كـــه ميــــخ  و افســار ِ خــــود را مــی پــرستــنـد

و آوا ، چــه مـأيــوسـانـــه اميــــدوار اسـت

كــه روزی خـِـرَد و آزادگـی ، حريــم ِ انديـشه هـای ايـن ســرزميـن شــود . . .

+ نوشته شده در ۹۳/۰۸/۰۶ توسط by.Saeed Seyfalinia |


    هـم دعـا کــُن گــره از کـار ِ تـو بگشـایـد عشـق

                           هـم دعـا کــُن گــرهء تــــازه نیـفـــزایــد عشـق

+ نوشته شده در ۹۳/۰۷/۲۹ توسط by.Saeed Seyfalinia |


از همـیــن ابــتــدای پـائـیـز گــفــتــه بـاشــم

شمــــــردن  بــــی فـــــــايــــده اســـت ، 

جــوجـه هـای ايــران  ، سـالهــاسـت بــه ميـهمـانـی ِ كـدخـدا رفـتـه انــد !

+ نوشته شده در ۹۳/۰۷/۲۰ توسط by.Saeed Seyfalinia |


آوا را گـفـــتــنـد چگــــونــه‌ ای ؟

گفـت ، گـوئـی ملتـی در مـن  خــروش کــرده

    گــاه مــی گــریـد

         گــاه  مــی سـوزد

               گــاه مــی ســـازد

                     گــاه مـی خـواهـد

                          گــاه مــی دانـــــد

                               و گــاه مــی میـــرد در خـویـشتـن ِ خــویـش . . !

+ نوشته شده در ۹۳/۰۷/۱۲ توسط by.Saeed Seyfalinia |


كـدام صـراط ِ مستـقـيـم  . . !

                                هيهات از پيچ پيچ ِ زلف ِ تو

 

+ نوشته شده در ۹۳/۰۷/۰۲ توسط by.Saeed Seyfalinia |


مــا را بــرای گـُسستــن سِـرشتــه انـد . . !

 

ایـنکــه چــــرا مـا را رشتــه انـد - گویـا فقـط خـدا بدانـد کـافیست -  ما بی‌ خبــریــم

رشتــه است ، رهــا کـرده است  و ما ، به خــود غلـتـیــده ايـم و سـراسـر گــِـره گـشتـه ايـم  

حـال در فقـدان ِ ريـسنـده ، كسـانی می‌آینـد از مـا گـره بگشـایـنـد ، پــاره‌ مان میکنـنـد !

دوبـــاره یـک گـــرهء جـديـــد می انــدازنــد بـه قـــامـتـمــان و دور میـشـــونــد

اينگـــونـه اسـت كه میــانـهء مـــا پُــــر اسـت از گـــره و پــارگــی

جــای پــاره شــدن هـا درد به جـان می افـكـنــد و جـای گــره هــا خـفـــه می ســازد 

 

بـه طنــاب شبـيــه تـر شـــده‌ايـــم  تـــا آدم  . . !

+ نوشته شده در ۹۳/۰۶/۲۳ توسط by.Saeed Seyfalinia |


هیـچ چیــز ِ مقـــدسّــی در دنیــا نیسـت کــه  نـشـود  بــه طـنــــزَش گـــرفـت ،

                            مگــــر 

                                            گـلـــولــهء مقــّـدس !

+ نوشته شده در ۹۳/۰۶/۱۶ توسط by.Saeed Seyfalinia |


 تــو را  ،

سطـر به سطـر و واژه بـه واژه ســرودم ،

کـتـابت كـردم و خـوانـدم و بـه آخــر نـرسانــده ، بـوسيـدم و بسـتـم  . . .

گــاه عـاشقـانـه خـواستـم ات و گـاه عـارفـانـه ، گـاه لبخنــدی و گـاه نگـاهی ،

گـاه بـودی و نيـافـتـم و گـاه نيـافـتـم و بـودی . . .

بـه وفــای رفـاقـت گمشـده ای  سـالهـا دل خـوش كـردم و نيــافـتـم

دسـتِ آخـر خـود پیـدا کـردم که گـم شـده منـم ، کـه سـراسـر در حسـرتِ خـود نشستـه ام !!!

ای مـن ، مــرا ببـخـش . . .

+ نوشته شده در ۹۳/۰۶/۱۲ توسط by.Saeed Seyfalinia |


حكـايـت ِ مـن و از يـــاد بــُــردن چشمـــان ِ تــو

 حكـايـت ِ از يــاد بـُـردن چهـــرهء خويــش است

                                   در تــــالاری كـــه ،

                                 هـــــزار آئـيـــنـه دارد . . .

+ نوشته شده در ۹۳/۰۶/۰۷ توسط by.Saeed Seyfalinia |


  ديگــر هـيــچ واژه ای در مــن شكــل نمی گـيـــرد

             گــُـنـگ ام

                        گــُـنگــی كــه حتـــی خـــواب هـم نمی بيــنـد ...

+ نوشته شده در ۹۳/۰۵/۲۹ توسط by.Saeed Seyfalinia |


سـالهـاسـت تـرازوي دو كـفـهء زنـدگـي تعـادل نـدارد

                                     دسـت ِخـالـي ، دل ِ پــُـر

+ نوشته شده در ۹۳/۰۵/۲۷ توسط by.Saeed Seyfalinia


آرزويــم شـده نـوشيـدن ِ چــای ،

پـشــت ِ ميــز ِ كــافـه ای كــه تنـهــــا مشتــــری اش بــاشـم

و گــوش دادن بـه يــك موسيــقـی ِ مــلايــــم ، كــه تنهــا شنــونـده اش بــاشـم  

و فــكر كــردن و نــوشتــن دربــارهء چيــــزی  

كـه حــــالا ديگــــر ،

چــه چيــــزی اش مهــــم نيـسـت . . .

+ نوشته شده در ۹۳/۰۵/۲۵ توسط by.Saeed Seyfalinia |


   مـن

      عــاشـق ِ ســرگــشتـگــی ِ زُلــــف ِ

                                     نـگــــارم


ادامه مطلب

+ نوشته شده در ۹۳/۰۵/۱۸ توسط by.Saeed Seyfalinia |


     مدیـــون ِ تمــام ِ دل باختـــه گـان ِ عــالـم َم  

             دل داشـــت َم  و ُ   

                                  خــــود بـــاخـت َم  . . .  

+ نوشته شده در ۹۳/۰۵/۱۲ توسط by.Saeed Seyfalinia |


ایـن همـه تنهـائـی و سکـوت ، آوا را وادار نــموده به انــدیـشیــدن

بـه بــاریــک بــینــی در بــرخی  روابــط . . ،

بـه اینــکه میتــوان جــدا بـود و دوسـت داشـت  

میشــود دور بـــود و عـــاشـق مــانـد  

و بـه اینــکه میشــود نــزدیـک بــود . . ،

خیلــی نــزدیـک تـر از آنچــه بــه مــا نزديــك اسـت ، امــّــا

دور بــــود . . . 

+ نوشته شده در ۹۳/۰۵/۰۵ توسط by.Saeed Seyfalinia |


DESIGN BY : NIGHT SILENCE X

.
.
.
.

آوا
.
.
.
.

مجموعه ای از بهترین اشعار
، جملات و حرف دل هائیست
که تا کنون خوانده اید

.
.
.
.

، تفاوت زیادی هست

، میان آنچه آوا می نویسد

، آنچه می خوانی

. و آنچه که می سازی از آوا

، آوا مخاطب خاص ندارد

، انگیزهء خاص دارد

، و شوقی دیوانه وار

. . . برای متولد شدن

.
.
.
.

، نوشته های آوا را کـه خــوانـدی
، نمـی گــویـم دلــت را بــشور
، لــطـفا امـــا
. . . چــشمانـت را آب بــکـش


.
.
.
.


آوا ©

عضو هیچ
حزب
دسته
گروه
مکتب
و ایسمی نيست
آوا فقط مسئول آن
چیزیست که مینویسد
نه آن چیزی که
! شما برداشت می کنید
.
.
.
.
.


www.saeedseyfalinia.blogfa.com
kartal20000@yahoo.comآرشيو آوا

اردیبهشت ۱۳۹۴

فروردین ۱۳۹۴
اسفند ۱۳۹۳
بهمن ۱۳۹۳
دی ۱۳۹۳
آذر ۱۳۹۳
آبان ۱۳۹۳
مهر ۱۳۹۳
شهریور ۱۳۹۳
مرداد ۱۳۹۳
تیر ۱۳۹۳
خرداد ۱۳۹۳
اردیبهشت ۱۳۹۳
فروردین ۱۳۹۳
اسفند ۱۳۹۲
بهمن ۱۳۹۲
دی ۱۳۹۲
آذر ۱۳۹۲
آبان ۱۳۹۲
شهریور ۱۳۹۲
مرداد ۱۳۹۲
تیر ۱۳۹۲
خرداد ۱۳۹۲
اردیبهشت ۱۳۹۲
فروردین ۱۳۹۲
اسفند ۱۳۹۱
بهمن ۱۳۹۱
دی ۱۳۹۱
آذر ۱۳۹۱
آبان ۱۳۹۱
مهر ۱۳۹۱
شهریور ۱۳۹۱
مرداد ۱۳۹۱
تیر ۱۳۹۱
خرداد ۱۳۹۱
اردیبهشت ۱۳۹۱
آرشيو


موضوعات آوا

شعر
سخنان ناب
داستان کوتاه
دل خواسته ها
خط خطی های آوا


دوستان آوا

بهار
باران من
واژه تريا
ته مانده هاي يك مرد
من بهار ميشوم تو ...
اعتراف ناگفته
چمدان آجري
هواداران
تأتر توره
سهراب سپهري
فريدون مشيري
استاد علي شريعتي
خانهء عكس
خانهء هنرمندان
سينما نت
شهيار قنبري
وب سايت هماي
كاريكلماتور
تنها رفيق
حرفهاي نا تمام
الهي قمشه اي
آدم برفي ها
دانلود آهنگ
ايوان كوچك خيال
ماهني
رساله صد فرمان
هيرو
دوست خدا
بارون
قالب های نایت اسکین


    تعداد بازديدها: